Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych
przez Serwis Internetowy www.worldbook.pl (zwanego dalej:
„Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych
Osobowych jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik - Sp.
k. z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ul. Dąbrowskiego 7,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000122886, NIP: 9491833285, Regon: 152075230, zwana dalej
NAV.COM.

3. NAV.COM dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 2 Jak zbieramy dane?
1. NAV.COM zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością. 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika. 3. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: a) Określa swoją własną nazwę użytkownika; b) Adres e-mail; c) Rok urodzenia; d) Płeć 4. Użytkownik samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Serwisie. 5. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.
§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Serwisie dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem. 2. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
§ 4 Mechanizm Cookies, Adres IP
1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez NAV.COM za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez NAV.COM usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie. 2. NAV.COM wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników. b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały. 3. NAV.COM wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 4. NAV.COM wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 5. NAV.COM wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 6. NAV.COM wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 7. NAV.COM wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 8. NAV.COM wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 10. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: a) Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 b) Przeglądarka Mozilla FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c) Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl d) Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL e) Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 11. NAV.COM może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez NAV.COM przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu. 12. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 5 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy NAV.COM. 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”. 3. NAV.COM zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. NAV.COM może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika. 4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Serwisie.
§ 6 Zabezpieczenia
1. NAV.COM stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. NAV.COM zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 2. Dane osobowe w NAV.COM są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, które Użytkownik powinien zmienić po zalogowaniu się na swoje Konto. 4. NAV.COM nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 7 Zmiany Polityki Prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej. 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@worldbook.pl. 3. Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2013.